Regulamin konkursu “ Znaczek dla Magfactory” (dalej jako: „Regulamin”)

§1.Postanowienia ogólne

1.Organizatorem konkursu oraz fundatorem nagród w konkursie „Znaczek Magfactory” (dalej jako: „Konkurs”) na portalu społecznościowym Facebook.com będącym własnością Facebook Ireland Limited (dalej także jako: „Portal”) jest magfactory Magdalena Lubaszka-Rdest, z siedzibą w Olkuszu, przy ul. Sikorka 25B, 32-300, NIP: 637 206 94 80, właściciel marki magfactory, zwany dalej „Organizatorem”.

2.Konkurs organizowany jest za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook (facebook.com) zgodnie z zasadami działania Portalu.

3.Konkurs prowadzony będzie przez Organizatora za pośrednictwem podmiotu, którym jest właściciel profilu https://www.facebook.com/magfactory na Portalu. Konkurs zostanie ogłoszony za pomocą postu umieszczonego przez Organizatora na profilu https://www.facebook.com/magfactory Portalu.

4. Organizator ogłosi informacje o Konkursie w formie postu zamieszczonego na swoim profilu, zaś informacje o zwycięzcach konkursu przekaże w formie komentarza przy poście konkursowym oraz/lub w formie nowego posta oznaczając profile zwycięzców.

5. Zwycięzców Konkursu wyłoni Organizator. Nagrody konkursowe przekaże Organizator.

6 .Portal nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu. Wszelkie roszczenia związane z Konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora.

7. Udział w Konkursie jest nieodpłatny.

8. Konkurs trwa od 11 lipca 2021r. do 14 lipca 2021r.

9. Po udostępnieniu informacji o Konkursie przez Organizatora, użytkownicy Portalu w ciągu 4 (czterech) dni mogą zamieszczać prace konkursowe zgodne z Regulaminem.

10.W wyjątkowych sytuacjach Organizator Konkursu może przedłużyć lub przerwać trwanie Konkursu, w określonym przez siebie zakresie, o czym poinformuje uczestników Konkursu na Portalu.

§2.Uczestnicy Konkursu i przetwarzanie danych osobowych

1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne zamieszkałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, pełnoletnie i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoby nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych, za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych zgodnie z przepisami prawa cywilnego, posiadające tylko jedno prawdziwe konto osobowe na portalu Facebook, przestrzegające regulaminów Portalu (dalej jako: „Uczestnik”).

2. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora na potrzeby przeprowadzenia Konkursu oraz na rozpowszechnianie treści zgłoszenia do Konkursu dla potrzeb działań marketingowych marki magfactory w polu eksploatacji mediów społecznościowych –Facebook oraz Instagram. Taka sama zgoda wyrażana jest przez przedstawiciela prawnego Uczestnika, w odniesieniu do jego danych osobowych. Przetwarzane dane osobowe to: imię, nazwisko, nick na Portalu, dane profilu na Portalu. Szersze wykorzystanie zgłoszenia do Konkursu wymaga dodatkowej zgody Uczestnika.

3.Dane osobowe, o których mowa w Regulaminie, będą wykorzystywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i promowania marki magfactory w związku z Konkursem, nie dłużej jednak, niż przez trzy lata od ogłoszenia o Konkursie. Dane osobowe przekazane w celu przekazania nagrody konkursowej przetwarzane będą wyłącznie w tym celu i w związku z nim. Dane osobowe przetwarzane będą przez Portal i Organizatora.

4.Przystępując do Konkursu Uczestnik oświadcza, że:

a)akceptuje postanowienia Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i w celach wskazanych w Regulaminie,

b)zwalnia Portal z wszelkiej odpowiedzialności związanej z Konkursem.

§3.Zasady konkursu

1.Aby wziąć udział w Konkursie należy

a) pod zdjęciem ogłaszającym konkurs wkleić zdjęcie przedstawiające zrobiony przez siebie znaczek z logo magfactory wykonany z dowolnych elementów tj. piórka, kamyczki, klocki itp.

b) polubić profil organizatora https://www.facebook/magfactory

2.Zwycięzcami Konkursu zostaną łącznie 2 (dwie) osoby - Uczestnicy Konkursu, którzy wykonają prace konkursowe, a spośród ich odpowiedzi Organizator wybierze najciekawsze (wg własnych kryteriów oceny).

3.Każdy Uczestnik jest uprawniony do umieszczenia tylko jednej odpowiedzi konkursowej. Zgłoszenie więcej niż jednej pracy będzie równoznaczne z dyskwalifikacją z udziału w Konkursie.

4.Prace konkursowe nie mogą zawierać treści rasistowskich, homofobicznych, obrażających mniejszości religijne lub narodowe oraz naruszających dobre obyczaje lub zasady współżycia społecznego w takich wypadkach będą dyskwalifikowane z udziału w Konkursie.

5.Prace konkursowe nie mogą zawierać pozycjonowania logo lub produktów marek konkurencyjnych dla marki magfactory – w takich wypadkach będą dyskwalifikowane z udziału w Konkursie.

§4.Przebieg Konkursu

a) 11 lipca 2021r. Organizator udostępni informacje o Konkursie na swoim profilu na Portalu.

b) Od momentu publikacji postu Uczestnicy mogą umieszczać odpowiedzi konkursowe przez 4 (cztery) dni, tj. Do 14 lipca 2021 r do godz. 23:59.

c) do 18 lipca 2021r. Organizator w sposób subiektywny zdecyduje o nagrodzeniu dwóch najbardziej kreatywnych odpowiedzi konkursowych. Łącznie zostaną przyznane 2 (dwie) nagrody.

d) do 20 lipca 2021r. Organizator Konkursu ogłosi listę laureatów Konkursu.

7.Organizator Konkursu ogłosi informację o zwycięzcach Konkursu w formie komentarza przy poście konkursowym oraz/lub w formie postu oznaczając profile zwycięzców.

§5.Nagroda

1.Nagrodą w Konkursie są karty podarunkowe o wartości 200,00 PLN (dwustu złotych każda ) do wykorzystania w sklepie organizatora www.magfactory.eu . Termin na wykorzystanie kuponu będącego nagrodą to: od 21 lipca 2021r. do 21 sierpnia 2021r. do godziny 23:59.

2. Każda nagroda obejmuje jedną kartę podarunkową o wartości 200,00 PLN (dwieście złotych).

3.Wartość każdej nagrody (jednej karty podarunkowej) w Konkursie to 200 PLN ( dwieście złotych).

4.Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych nagród.

5.Organizator konkursu skontaktuje się z Laureatami (Zwycięzcami) za pośrednictwem wiadomości prywatnej na Portalu. Organizator napisze wiadomość prywatną z własnego konta na Portalu, tj. https://www.facebook.com/magfactory

6.Laureat Konkursu zobowiązany jest do podania danych osobowych niezbędnych do przekazania nagrody. Brak podania przez laureata danych osobowych, o których mowa powyżej, w terminie 7(siedmiu)dni od dnia udostępnienia informacji o wygranej w Konkursie, oznacza rezygnację laureata z prawa do nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora bez prawa powoływania się na tą okoliczność.

7.W przypadku, w którym Laureat nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych, zgoda przedstawiciela ustawowego na udział laureata w Konkursie oraz odebranie przez niego nagrody musi zostać doręczona pod rygorem nieważności na piśmie na adres Organizatora w terminie 10(dziesięciu)dni od dnia otrzymania przez laureata wiadomości o nagrodzie.

8.Nagroda zostanie przesłana na wskazany przez laureata adres za pośrednictwem poczty lub kuriera w ciągu 10 dni od otrzymania danych do wysyłki.

9.Z chwilą poinformowania o nagrodzie Organizator magfactory – Magdalena Lubaszka-Rdest nabywa prawo do informowania o wyniku konkursu oraz publikowania zgłoszonej odpowiedzi konkursowej w wybrany przez siebie sposób, przez okres roku od zakończenia Konkursu.

10.Zwycięzcy nagrody nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego). Organizator ponosi odpowiedzialność za jakość i użyteczność wygranej przez Laureata Konkursu nagrody (w tym odpowiedzialności z tytułu gwarancji lub rękojmi za wady rzeczy będącej nagrodą).

§6.Prawa Autorskie i inne

1.Zgłaszając odpowiedź konkursową Uczestnik oświadcza, że wszelkie prawa autorskie majątkowe i niemajątkowe do odpowiedzi należą do niego, oraz że nie naruszają one praw osób trzecich. Za prawdziwość oświadczenia odpowiada wyłącznie Uczestnik.

2.Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji kont Uczestników, prac i komentarzy oraz do usuwania ich bez podania przyczyny. §5 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

3.W przypadku uzasadnionego podejrzenia oszustwa, naruszenia cudzych praw autorskich lub innych praw osób trzecich oraz innych naruszeń Regulaminu Konkursu i Regulaminu Portalu, Organizator może podjąć decyzję o zdyskwalifikowaniu zgłoszenia konkursowego Uczestnika. Podejrzenia naruszeń należy zgłaszać na sklep@magfactory.eu

4.W szczególnych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu bez podawania przyczyn.

§7.Oświadczenia uczestnika konkursu. Ochrona danych osobowych

1.Uczestnik Konkursu poprzez akceptację regulaminu:

a.Wyraża dobrowolnie zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych Organizatora oraz na ich przetwarzanie przez Organizatora zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych w celach operacyjnych związanych z funkcjonowaniem Serwisu oraz celach konkursowych. Tym samym wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych obejmujące następujący zakres czynności: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, przetwarzanie i opracowywanie na potrzeby wyłonienia zwycięzców i wysyłki nagród. Dane osobowe Uczestnika Konkursu podlegają ochronie przewidzianej w Ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

b.Wyraża zgodę na otrzymywanie informacji systemowych, wiadomości od Organizatora oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Serwisu.

c.Oświadcza, że ma co najmniej 18 lat.

d.Oświadcza, że jest wyłącznym autorem zgłoszonego materiału i posiada pełnię majątkowych i osobistych praw autorskich do przesłanych Odpowiedzi Konkursowych. Dodatkowo Uczestnik Konkursu oświadcza, że przesłana Odpowiedź Konkursowa nie narusza żadnych praw osób trzecich w szczególności praw autorskich.

e.Uczestnik zwolni Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich wynikających z faktu, że autorskie prawa majątkowe i osobiste do Odpowiedzi Konkursowej, przenoszone na Organizatora na podstawie postanowień Regulaminu, nie przysługiwały Uczestnikowi w dacie wydania nagrody.

f.Uczestnik przesyłając Odpowiedź Konkursową udziela niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na dowolne przetwarzanie i wykorzystanie treści Odpowiedzi Konkursowej przez Organizatora, w szczególności na dodanie logo Organizatora, upublicznienie Odpowiedzi Konkursowej w Internecie, wykorzystanie Odpowiedzi Konkursowej w działaniach marketingowych.

g.Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie przez Organizatora i Fundatora swojego wizerunku, utrwalonego w postaci Odpowiedzi Konkursowej.

h.Zgoda, o której mowa w ust. g powyżej i poniżej jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie.

i.Dla potrzeb Konkursu wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem.

j.Zgoda na wykorzystanie wizerunku obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w Internecie (w tym na stronach Organizatora , portalach społecznościowych Instagram, Facebook, Twitter, YouTube itp.) oraz zamieszczenie w materiałach promocyjnych i informacyjnych. Wizerunek nie może być użyty w formie lub publikacji dla danej osoby obraźliwej lub naruszać w inny sposób jej dóbr osobistych.

k.Uczestnik biorąc udział w Konkursie oświadcza, że ma prawo do dysponowania wizerunkiem osób widniejących w Odpowiedzi Konkursowej w zakresie objętym Regulaminem.

2.Organizator informuje, że zgodnie z art. 24 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), dalej zwanego „RODO”, administratorem danych osobowych udostępnionych w ramach Konkursu jest magfactory Magdalena Lubaszka-Rdest z siedziba w Olkuszu

3.Uczestnicy Konkursu przystępując do niego wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Administratora następujących danych osobowych należących do kategorii danych zwykłych: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, adres meldunkowy, a także adres do korespondencji.

4.Uczestnicy Konkursu przyjmują do wiadomości, że podanie danych osobowych w zakresie określonym w ust. 3 jest dobrowolne, jednakże ich podanie przez Uczestników Konkursu jest wymagane do odbioru Nagrody.

5.Dane osobowe Uczestnika, będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) RODO jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań Administratora danych osobowych związanych z realizacją Konkursu.

6.Dane osobowe mogą być udostępniane przedmiotom współpracującym z organizatorem na potrzeby realizacji Konkursu.

7.Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.

8.Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez okres 3 lat od dnia zakończenia Konkursu, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres ich przetwarzania, w tym w szczególności z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, fiskalne, czy dochodzenie roszczeń.

9.Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

10.Uczestnikom Konkursu w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego -Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11.W oparciu o dane osobowe Uczestników Konkursu, Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.

§8.Reklamacje i postanowienia końcowe

1.Reklamacje związane z Konkursem mogą być zgłaszane wyłącznie przez Uczestników oraz wyłącznie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, listem poleconym na adres Organizatora tj. magfactory Magdalena Lubaszka-Rdest, ul. Sikorka 25B, 32-300 Olkusz, z dopiskiem "Reklamacja Znaczek magfactory” w terminie 7 (siedmiu) dni od zaistnienia podstawy reklamacji, lecz nie później niż do 28 lipca 2021r. Reklamacje nadesłane pod tym czasie nie będą rozpatrywane.

2.Organizator rozpatruje reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu, w terminie do 14(czternastu)dni od wpływu reklamacji. Za przekazanie odpowiedzi na reklamację w terminie uznaje się [np. wysłanie listu poleconego lub maila z odpowiedzią w tym terminie]. Organizator może wymagać dodatkowych oświadczeń od Uczestnika w celu uprawdopodobnienia podstawy reklamacji.

3.Decyzje Organizatora w przedmiocie reklamacji przekazywane będą w formie pisemnej.

4.Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego, ewentualne spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.

5.Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, w szczególności wyboru Laureatów i wydania nagród oraz weryfikowania prawdziwości danych.

6.W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i inne obowiązujące przepisy prawa polskiego.

7.Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z Portalem facebook.com. Portal facebook.com nie ponosi odpowiedzialności za niniejszy Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane jedynie do Organizatora, a nie powinny być kierowane do innych osób, w szczególności nie powinny być kierowane do właściciela lub administratora serwisu społecznościowego Facebook.

Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym sklepie, optymalizacji jego treści oraz dostosowania sklepu do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego sklepu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w polityce prywatności sklepu.

Akceptuj Więcej informacji Odrzuć

Moje ulubione produkty.

Nie posiadasz jeszcze żadnych ulubionych produktów

favorite_border 0