REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MAGFACTORY.EU

SPIS TREŚCI:

1.    POSTANOWIENIA OGÓLNE
2.    USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM
3.    WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
4.    SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT
5.    KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY PRODUKTU
6.    PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI
7.    POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR
8.    PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
9.    POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
10.   OPINIE O PRODUKTACH
11.   NIELEGALNE TREŚCI I INNE TREŚCI NIEZGODNE Z REGULAMINEM
12.   POSTANOWIENIA KOŃCOWE

13.   WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Ten Regulamin Sklepu Internetowego został przygotowany przez prawników serwisu Prokonsumencki.pl. Sklep Internetowy www.magfactory.eu dba o prawa konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.

1.    POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.      Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.magfactory.eu prowadzony jest przez Magdalenę Lubaszkę-Rdest prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą MAGFACTORY MAGDALENA LUBASZKA-RDEST wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności: ul. Sikorka 25B, 32-300 Olkusz i adres do doręczeń: Osiecka 3c lokal M1, 32-300 Olkusz, NIP 6372069480, REGON 120513672, adres poczty elektronicznej: sklep@magfactory.eu, numer telefonu: (+48) 502 931 010.

1.2.      Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego, chyba że dane postanowienie Regulaminu stanowi inaczej.

1.3.      Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Sklepu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu Internetowego Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Sprzedawcy).

1.4.      Definicje:

1.4.1.      CHAT – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowy umożliwiający bezpośredni kontakt z Usługodawcą.

1.4.2.      DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

1.4.3.      FORMULARZ KONTAKTOWY – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający bezpośredni kontakt z Usługodawcą.

1.4.4.      FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.

1.4.5.      FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

1.4.6.      KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

1.4.7.      KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.4.8.      KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualnym adresem poczty elektronicznej (adresem e-mail) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.

1.4.9.      MESSENGER – komunikator internetowy, który dostarczany jest przez Meta Platforms Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland), który pełni funkcję Chatu w Sklepie Internetowym Usługodawcy.

1.4.10.    NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.

1.4.11.    PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym (1) rzecz ruchoma (w tym rzecz ruchoma z elementami cyfrowymi, tj. zawierająca treść cyfrową lub usługę cyfrową lub z nimi połączona w taki sposób, że brak treści cyfrowej lub usługi cyfrowej uniemożliwiłby jej prawidłowe funkcjonowanie) będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

1.4.12.    REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego wraz z załącznikami stanowiącymi jego integralną część.

1.4.13.    SKLEP INTERNETOWY – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.magfactory.eu.

1.4.14.    SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCAMagdalena Lubaszka-Rdest prowadząca działalność gospodarczą pod firmą MAGFACTORY MAGDALENA LUBASZKA-RDEST wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności: ul. Sikorka 25B, 32-300 Olkusz i adres do doręczeń: Osiecka 3c lokal M1, 32-300 Olkusz, NIP 6372069480, REGON 120513672, adres poczty elektronicznej: sklep@magfactory.eu, numer telefonu: (+48) 502 931 010.

1.4.15.    UMOWA SPRZEDAŻY – (1) umowa sprzedaży Produktu (w przypadku rzeczy ruchomych oraz rzeczy ruchomych z elementami cyfrowymi), (2) umowa o dostarczanie Produktu (w przypadku treści cyfrowej lub usługi cyfrowej), (3) umowa o świadczenie lub korzystanie z Produktu (w przypadku usługi innej niż cyfrowa oraz pozostałych Produktów) zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

1.4.16.    USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

1.4.17.    USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.

1.4.18.    USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).

1.4.19.    ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

1.4.20.   AKT O USŁUGACH CYFROWYCH, AKT – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2065 z dnia 19 października 2022 r. w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych oraz zmiany dyrektywy 2000/31/WE (akt o usługach cyfrowych) (Dz.U. L 277 z 27.10.2022, s. 1–102).

1.4.21.   NIELEGALNE TREŚCI – informacje, które same w sobie lub przez odniesienie do działania, w tym sprzedaży Produktów lub świadczenia Usług Elektronicznych, nie są zgodne z prawem Unii Europejskiej lub z prawem jakiegokolwiek państwa członkowskiego, które jest zgodne z prawem Unii Europejskiej, niezależnie od konkretnego przedmiotu lub charakteru tego prawa.

2.    USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

2.1.      W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Chat, Konto, Formularz Kontaktowy, Formularz Zamówienia oraz Newsletter.

2.1.1.      Chat - korzystanie z Chatu możliwe jest poprzez wykonanie łącznie pięciu kolejnych kroków przez Usługobiorcę -   (1) kliknięcie pola przedstawiającego dymek wiadomości, (2) kliknięciu pola „Rozpocznij czat”,  (3) wybranie, czy chce się zalogować do konta Messenger lub kontynuować jako gość, (4) wpisaniu treści wiadomości oraz (5) kliknięcie pola akcji na klawiaturze.

2.1.1.1.      Usługobiorca korzystając z Chatu akceptuje regulamin oraz politykę prywatności właściciela Messengera.

2.1.1.2.      Usługa Elektroniczna Chat świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą zakończenia prowadzenia rozmowy przez Usługobiorcę i Usługodawcę za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania zapytania za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę lub Usługodawcę.

2.1.2.      Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie dwóch kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji oraz (2) kliknięciu pola „ZAPISZ”. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej oraz hasło. Konto można założyć również poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie składania Zamówienia – z chwilą złożenia Zamówienia Konto zostaje utworzone.

2.1.2.1.      Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@magfactory.eu lub też za pomocą odpowiedniej opcji dostępnej z poziomu ustawień prywatności Konta.

2.1.3.      Formularz Kontaktowy – korzystanie z Formularza Kontaktowego rozpoczyna się po wykonaniu przez Usługobiorcę łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) przejścia do zakładki „Kontakt” i (2) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Kontaktowego pole „WYŚLIJ”. W Formularzu Kontaktowym niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych: adres poczty elektronicznej oraz wpisanie treści zapytania.

2.1.3.1.      Usługa Formularza Kontaktowego świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą przesłania zapytania.

2.1.4.      Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „ZAMÓWIENIE Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: adres poczty elektronicznej, imię, nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

2.1.4.1.      Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.

2.1.5.      Newsletter – korzystanie z Newslettera możliwe jest poprzez - (1) zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta – z chwilą utworzenia Konta Usługobiorca zostaje zapisany na Newsletter, (2) zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w ustawieniach Konta – z chwilą kliknięcia pola „ZAPISZ” Usługobiorca zostaje zapisany na Newsletter, (3) zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie składania Zamówienia za pośrednictwem Formularza Zamówienia – z chwilą złożenia Zamówienia Usługobiorca zostaje zapisany na Newsletter,

2.1.5.1.      Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez (1) wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@magfactory.eu, (2) zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w ustawieniach Konta – z chwilą kliknięcia pola „ZAPISZ”  Usługobiorca zostaje wypisany z Newslettera.

2.2.      Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa w aktualnej wersji: Mozilla Firefox; Internet Explorer; Opera; Google Chrome; Safari lub Microsoft Edge; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1920x1080; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

2.3.      Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

2.4.      Tryb postępowania reklamacyjnego dotyczący Usług Elektronicznych wskazany jest w pkt. 6. Regulaminu.

3.    WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

3.1.      Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.4. Regulaminu.

3.2.      Cena Produktu lub wynagrodzenie za Produkt uwidocznione na stronie Sklepu Internetowego podane jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie lub wynagrodzeniu wraz z podatkami, a gdy charakter Produktu nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości – sposobie, w jaki będą one obliczane, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie lub usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego, w tym także w trakcie składania Zamówienia oraz w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży. W razie Umowy Sprzedaży Produktu zawieranej na czas nieoznaczony lub obejmującej prenumeratę Sprzedawca podaje w ten sam sposób łączną cenę lub wynagrodzenie obejmujące wszystkie płatności za okres rozliczeniowy, a gdy Umowa Sprzedaży przewiduje stałą stawkę - także łączne miesięczne płatności.

3.3.      Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za pomocą Formularza Zamówienia

3.3.1.      Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.4. Regulaminu.

3.3.2.      Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

3.4.      Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego, (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 3.3.2 Regulaminu oraz (3) wystawienie dowodu zakupu dołączonego do przesyłki lub przesłanego Klientowi w formie elektronicznej. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

4.    SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

4.1.      Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

4.1.1.      Płatność gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki.

4.1.2.      Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.

4.1.3.      Płatności elektroniczne, płatności kartą płatniczą oraz BLIK w ramach usługi iMoje.

4.1.3.1.      Obsługę płatności prowadzi spółka ING BANK ŚLĄSKI SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Katowicach (adres siedziby: ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice), wpisany do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem 0000005459, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy w kwocie 130.100.000,00 zł opłacony w całości, NIP: 634-013-54-75, REGON: 271514909

4.1.4.      Usługa odroczenia płatności „Kup z Twisto” w ramach usługi iMoje.

4.1.4.1.      Usługa świadczona jest przez TWISTO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000689624, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy w wysokości 6.627.950,00; NIP: 5272046102, REGON: 012736938, wpisaną do rejestru instytucji pożyczkowych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem RIP000456.

4.1.5.      Usługa odroczenia płatności PayPo – usługa polegająca na odroczeniu terminu płatności do 30 dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży lub rozłożenia w tym okresie zakupu na raty.

4.1.5.1.      Obsługę płatności odroczonej prowadzi zgodnie z wyborem Klienta spółka PAYPO Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa), zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000575158,  akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy w wysokości 1.075.650,00 zł, NIP: 5213705997, REGON: 362485126. Spółka wpisana do Rejestru Instytucji Pożyczkowych pod numerem RIP000135 oraz Rejestru Małych Instytucji Płatniczych pod numerem MIP43/2019 prowadzonych przez Komisję Nadzoru Finansowego

4.1.6.      Płatności w systemie ratalnym i płatności odroczone za pośrednictwem serwisu PragmaGO.pl – usługa polegająca na odroczeniu płatności lub sfinansowaniu zakupu ze środków pochodzących z kredytu udzielonego Klientowi przez kredytodawcę.

4.1.6.1.      Obsługę płatności w systemie ratalnym i płatności odroczonych prowadzi PRAGMAGO SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Katowicach (adres siedziby: ul. Brynowska 72, 40-584 Katowice), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000267847, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości 6.891.041,00 zł w całości wpłacony; NIP: 6342427710, REGON: 277573126

4.2.      Termin płatności:

4.2.1.      W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych, płatności kartą płatniczą albo BLIK, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

4.2.2.      W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

4.2.3.      W przypadku wyboru przez Klienta płatności odroczonej lub płatności w systemie ratalnym, Klient obowiązany jest do dokonania płatności na rzecz wybranego kredytodawcy zgodnie z przyjętym harmonogramem spłaty.

5.    KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY PRODUKTU

5.1.      Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku chęci skorzystania przez Klienta z dostawy zagranicznej, Klient powinien nawiązać najpierw ze Sprzedawcą kontakt w celu indywidualnego ustalenia szczegółów oraz wyceny kosztów ewentualnej dostawy zagranicznej.

5.2.      Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej dostawy oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

5.3.      Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy Produktu:

5.3.1.      Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa.

5.3.2.      Przesyłka z odbiorem w paczkomacie.

5.4.      Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 7 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 7 Dni Roboczych. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

5.4.1.      W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznych, płatności kartą płatniczą albo BLIK – od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy.

5.4.2.      W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności gotówką za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

5.4.3.      W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności odroczonej lub płatności w systemie ratalnym – od dnia powiadomienia Sprzedawcy przez kredytodawcę o odroczeniu płatności za dokonane zakupy na rzecz Klienta lub zawarciu umowy kredytowej, nie później jednak niż od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy środkami z udzielonego Klientowi kredytu.

6.    PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

6.1.      Niniejszy punkt 6. Regulaminu określa procedurę rozpatrywania reklamacji wspólną dla wszystkich reklamacji składanych do Sprzedawcy, w szczególności reklamacji dotyczących Produktów, Umów Sprzedaży, Usług Elektronicznych oraz pozostałych reklamacji związanych z działaniem Sprzedawcy lub Sklepu Internetowego.

6.2.      Podstawa i zakres odpowiedzialności są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym, Ustawie o Prawach Konsumenta oraz ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

6.2.1.   Szczegółowe postanowienia dotyczące reklamacji Produktu – rzeczy ruchomej – zakupionego przez Klienta na podstawie Umowy Sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą do dnia 31. grudnia 2022 r. określają przepisy Kodeksu Cywilnego w brzmieniu obowiązującym do dnia 31. grudnia 2022 r., w szczególności art. 556-576 Kodeksu Cywilnego. Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt zakupiony zgodnie ze zdaniem poprzednim wobec Klienta niebędącego konsumentem zostaje wyłączona.

6.2.2.   Szczegółowe postanowienia dotyczące reklamacji Produktu – rzeczy ruchomej (w tym rzeczy ruchomej z elementami cyfrowymi), z wyłączeniem jednak rzeczy ruchomej, która służy wyłącznie jako nośnik treści cyfrowej – zakupionego przez Klienta na podstawie Umowy Sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą od dnia 1. stycznia 2023 r. określają przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta w brzmieniu obowiązującym od dnia 1. stycznia 2023 r., w szczególności art. 43a - 43g Ustawy o Prawach Konsumenta. Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem konsumenta, w razie braku zgodności Produktu z Umową Sprzedaży.

6.3.      Reklamacja może zostać złożona na przykład:

6.3.1.   pisemnie na adres: Osiecka 3c lokal M1, 32-300 Olkusz;

6.3.2.   w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@magfactory.eu.

6.4.      Przesłanie lub zwrot Produktu w ramach reklamacji może nastąpić na adres: Osiecka 3c lokal M1, 32-300 Olkusz.

6.5.      Zaleca się podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości lub braku zgodności z umową; (2) żądania sposobu doprowadzenia do zgodności z umową lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy lub innego roszczenia; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

6.6.      W razie zmiany podanych danych kontaktowych przez składającego reklamację w trakcie rozpatrywania reklamacji zobowiązany jest on do powiadomienia o tym Sprzedawcy.

6.7.      Do reklamacji mogą zostać załączone przez składającego reklamację dowody (np. zdjęcia, dokumenty lub Produkt) związane z przedmiotem reklamacji. Sprzedawca może także zwrócić się do składającego reklamację z prośbą o podanie dodatkowych informacji lub przesłanie dowodów (np. zdjęcia), jeżeli ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.

6.8.      Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania.

6.9.      Poza odpowiedzialnością ustawową na Produkt może zostać udzielona gwarancja – jest to odpowiedzialność umowna (dodatkowa) i można z niej skorzystać, gdy dany Produkt jest objęty gwarancją. Gwarancja może być udzielona przez inny podmiot niż Sprzedawca (np. przez producenta lub dystrybutora). Szczegółowe warunki dotyczące odpowiedzialności na podstawie gwarancji, w tym także dane podmiotu odpowiedzialnego za realizację gwarancji oraz podmiotu uprawnionego do skorzystania z niej są dostępne w opisie gwarancji, np. w karcie gwarancyjnej lub w innym miejscu dotyczącym udzielenia gwarancji. Sprzedawca wskazuje, że w przypadku braku zgodności Produktu z umową Klientowi z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt Sprzedawcy oraz że gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej.

6.10.    Zawarte w punkcie 6.2.2. Regulaminu postanowienia dotyczące konsumenta stosuje się również do Klienta będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

7.    POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

7.1.      Metody rozwiązywania sporów bez udziału sądu to między innymi (1) umożliwienie zbliżenia stanowisk stron, np. poprzez mediację; (2) zaproponowanie rozwiązania sporu, np. poprzez koncyliację oraz (3) rozstrzygnięcie sporu i narzucenie stronom jego rozwiązania, np. w ramach arbitrażu (sąd polubowny). Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, zasady dostępu do tych procedur oraz przyjazna wyszukiwarka podmiotów zajmujących się polubownym rozwiązywaniem sporów dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://polubowne.uokik.gov.pl/.

7.2.      Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy, którego zadaniem jest między innymi udzielanie konsumentom informacji dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Z punktem konsument może się skontaktować: (1) telefonicznie – dzwoniąc pod numer 22 55 60 332 lub 22 55 60 333; (2) za pomocą poczty elektronicznej – przesyłając wiadomość na adres: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub (3) pisemnie lub osobiście – w Centrali Urzędu przy placu Powstańców Warszawy 1 w Warszawie (00-030).

7.3.      Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego ; (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji lub (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m. in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00-18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).

7.4.      Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://polubowne.uokik.gov.pl/platforma-odr,161,pl.html).

8.    PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

8.1.      Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 8.8 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:

8.1.1.   pisemnie na adres: Osiecka 3c lokal M1, 32-300 Olkusz;

8.1.2.   w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@magfactory.eu.

8.2.      Zwrot Produktu - rzeczy ruchomych (w tym rzeczy ruchomych z elementami cyfrowymi) w ramach odstąpienia od umowy może nastąpić na adres: Osiecka 3c lokal M1, 32-300 Olkusz.

8.3.      Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest w pkt. 13 Regulaminu. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

8.4.     Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

8.4.1.   dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;

8.4.2.   dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

8.5.      W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

8.6.      Produkty - rzeczy ruchome, w tym rzeczy ruchome z elementami cyfrowymi:

8.6.1.   Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu - rzeczy ruchomej, w tym rzeczy ruchomej z elementami cyfrowymi (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku Produktów - rzeczy ruchomych (w tym rzeczy ruchomych z elementami cyfrowymi) - jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8.6.2.   W przypadku Produktów - rzeczy ruchomych (w tym rzeczy ruchomych z elementami cyfrowymi) - konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.

8.6.3.   Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu - rzeczy ruchomej (w tym rzeczy ruchomej z elementami cyfrowymi) - będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

8.7.   Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:

8.7.1.   W przypadku Produktów - rzeczy ruchomych (w tym rzeczy ruchomych z elementami cyfrowymi) - jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

8.7.2.   W przypadku Produktów - rzeczy ruchomych (w tym rzeczy ruchomych z elementami cyfrowymi) - konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

8.7.3.   W przypadku Produktu -  usługi, której wykonywanie – na wyraźne żądanie konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

8.8.    Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

8.8.1.   (1) o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości; (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3)  w której przedmiotem świadczenia jest Produkt - rzecz ruchoma (w tym rzecz ruchoma z elementami cyfrowymi) - nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt - rzecz ruchoma (w tym rzecz ruchoma z elementami cyfrowymi) - ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (5) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt - rzecz ruchoma (w tym rzecz ruchoma z elementami cyfrowymi) - dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia są Produkty - rzeczy ruchome (w tym rzeczy ruchome z elementami cyfrowymi) -, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami ruchomymi, w tym rzeczami ruchomymi z elementami cyfrowymi; (7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli; (8) w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty - rzeczy ruchome (w tym rzeczy ruchome z elementami cyfrowymi) -,inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów; (9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (11) zawartej w drodze aukcji publicznej; (12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu towarów, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; (13) o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Sprzedawca przekazał konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1 Ustawy o Prawach Konsumenta; (14) o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny w przypadku których konsument wyraźnie zażądał od Sprzedawcy, aby przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta.

8.9.      Zawarte w niniejszym punkcie 8. Regulaminu postanowienia dotyczące konsumenta stosuje się od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia również do Usługobiorcy lub Klienta będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

9.    POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

9.1.      Niniejszy punkt 9. Regulaminu oraz wszystkie postanowienia w nim zawarte są skierowane i tym samym wiążą wyłącznie Klienta lub Usługobiorcę niebędącego konsumentem, a od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia niebędącego także osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

9.2.      Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

9.3.      Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

9.4.      Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.

9.5.      Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Ograniczenie kwotowe, o którym mowa w zdaniu poprzednim, ma zastosowanie do wszelkich roszczeń kierowanych przez Usługobiorcę/Klienta w stosunku do Usługodawcy/Sprzedawcy, w tym także w przypadku braku zawarcia Umowy Sprzedaży lub niezwiązanych z Umową Sprzedaży. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści. Sprzedawca nie ponosi także odpowiedzialności za opóźnienie w przewozie przesyłki.

9.6.      Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą a Klientem/Usługobiorcą zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.

9.7.    Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt lub braku zgodności Produktu z Umową Sprzedaży zostaje wyłączona.

9.8.      Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania.

10.   OPINIE O PRODUKTACH

10.1.   Sprzedawca nie umożliwia dostępu do wystawionych przez Klientów opinii o Produktach.

11. NIELEGALNE TRESCI I INNE TREŚCI NIEZGODNE Z REGULAMINEM

11.1.          Niniejszy punkt Regulaminu zawiera postanowienia wynikające z Aktu o Usługach Cyfrowych w zakresie dotyczącym Sklepu Internetowego i Usługodawcy. Usługobiorca co do zasady nie jest zobowiązany do dostarczania treści podczas korzystania ze Sklepu Internetowego, chyba że Regulamin wymaga podania określonych danych (np. dane do złożenia Zamówienia). Usługobiorca może mieć możliwość dodania opinii lub komentarza w Sklepie Internetowym korzystając z narzędzi udostępnionych w tym celu przez Usługodawcę. W każdym wypadku dostarczania treści przez Usługobiorcę jest on zobowiązany do przestrzegania zasad zawartych w Regulaminie.

11.2.          PUNKT KONTAKTOWY - Usługodawca wyznacza adres poczty elektronicznej sklep@magfactory.eu jako pojedynczy punkt kontaktowy. Punkt kontaktowy umożliwia bezpośrednią komunikację Usługodawcy z organami państw członkowskich, Komisją Europejską i Radą Usług Cyfrowych oraz jednocześnie umożliwia odbiorcom usługi (w tym Usługobiorcom) bezpośrednią, szybką i przyjazną komunikację z Usługodawcą drogą elektroniczną, na potrzeby stosowania Aktu o Usługach Cyfrowych. Usługodawca wskazuje język polski oraz język angielski do celów komunikacji z jego punktem kontaktowym.

11.3.          Procedura zgłaszania Nielegalnych Treści i działania zgodnie z art. 16 Aktu o Usługach Cyfrowych:

11.3.1.    Na adres poczty elektronicznej sklep@magfactory.eu dowolna osoba lub dowolny podmiot może zgłosić Usługodawcy obecność określonych informacji, które dana osoba lub dany podmiot uważają za Nielegalne Treści.

11.3.2.    Zgłoszenie powinno być wystarczająco precyzyjne i odpowiednio uzasadnione. W tym celu Usługodawca umożliwia i ułatwia dokonywanie na podany wyżej adres poczty elektronicznej zgłoszeń zawierających wszystkie poniższe elementy: (1) wystarczająco uzasadnione wyjaśnienie powodów, dla których dana osoba lub dany podmiot zarzucają, że zgłaszane informacje stanowią Nielegalne Treści; (2) jasne wskazanie dokładnej elektronicznej lokalizacji informacji, takiej jak dokładny adres URL lub dokładne adresy URL, oraz, w stosownych przypadkach, dodatkowe informacje umożliwiające identyfikację Nielegalnych Treści, stosownie do rodzaju treści i konkretnego rodzaju usługi; (3) imię i nazwisko lub nazwę oraz adres e-mail osoby lub podmiotu dokonujących zgłoszenia, z wyjątkiem zgłoszenia dotyczącego informacji uznawanych za związane z jednym z przestępstw, o których mowa w art. 3–7 dyrektywy 2011/93/UE; oraz (4) oświadczenie potwierdzające powzięte w dobrej wierze przekonanie osoby lub podmiotu dokonujących zgłoszenia, że informacje i zarzuty w nim zawarte są prawidłowe i kompletne.

11.3.3.    Zgłoszenie, o którym mowa powyżej, uznaje się za dające podstawę do uzyskania faktycznej wiedzy lub wiadomości do celów art. 6 Aktu o Usługach Cyfrowych w odniesieniu do informacji, której dotyczy, jeżeli umożliwia Usługodawcy działającemu z należytą starannością stwierdzenie – bez szczegółowej analizy prawnej – nielegalnego charakteru danej działalności lub informacji.

11.3.4.    Jeżeli zgłoszenie zawiera elektroniczne dane kontaktowe osoby lub podmiotu, które dokonały zgłoszenia, Usługodawca bez zbędnej zwłoki przesyła takiej osobie lub takiemu podmiotowi potwierdzenie otrzymania zgłoszenia. Usługodawca powiadamia także bez zbędnej zwłoki taką osobę lub taki podmiot o swojej decyzji w odniesieniu do informacji, których dotyczy zgłoszenie, przekazując informacje na temat możliwości odwołania się od podjętej decyzji.

11.3.5.    Usługodawca rozpatruje wszystkie zgłoszenia, które otrzymuje w ramach mechanizmu, o których mowa powyżej, oraz podejmuje decyzje w odniesieniu do informacji, których dotyczą zgłoszenia, w sposób terminowy, niearbitralny i obiektywny oraz z zachowaniem należytej staranności. Jeżeli na potrzeby takiego rozpatrywania lub podejmowania decyzji Usługodawca korzysta ze zautomatyzowanych środków, uwzględnia informacje na ten temat w powiadomieniu, o którym mowa poprzednim punkcie.

11.4.          Informacja na temat ograniczeń, które Usługodawca nakłada w związku z korzystaniem z Sklepu Internetowego, w odniesieniu do informacji przekazywanych przez Usługobiorców:

11.4.1.    Usługobiorcę obowiązują następujące zasady w przypadku dostarczania jakichkolwiek treści w ramach Sklepu Internetowego: 

11.4.1.1. obowiązek korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym do zamieszczania treści (np. w ramach opinii lub komentarzy), zgodnie z jego przeznaczeniem, niniejszym Regulaminem oraz w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich;

11.4.1.2. obowiązek wprowadzania treści zgodnych ze stanem faktycznym oraz w sposób niewprowadzający w błąd;

11.4.1.3. zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym, w tym zakaz dostarczania Nielegalnych Treści;

11.4.1.4. zakaz przesyłania niezamówionych informacji handlowych (spam) za pośrednictwem Sklepu Internetowego;

11.4.1.5. zakaz dostarczania treści naruszających powszechnie przyjęte zasady netykiety, w tym zawierających treści wulgarne lub obraźliwe;

11.4.1.6. obowiązek posiadania – w przypadku, gdy jest to konieczne – wszelkich wymaganych praw i zezwoleń do dostarczania takich treści na stronach Sklepu Internetowego, w szczególności praw autorskich lub wymaganych licencji, zezwoleń i zgód na ich wykorzystywanie, rozpowszechnianie, udostępnianie, lub publikację, zwłaszcza prawa publikowania i rozpowszechniania w Sklepie Internetowym oraz prawo do wykorzystania i rozpowszechniania wizerunku bądź danych osobowych w przypadku treści, które obejmują wizerunek lub dane osobowe osób trzecich.

11.4.1.7. obowiązek korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nie stwarzający zagrożenia bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego Usługodawcy, Sklepu Internetowego lub osób trzecich.

11.4.2.    Usługodawca zastrzega sobie prawo moderowania treści dostarczanych przez Usługobiorców na stronę Sklepu Internetowego. Moderowanie odbywa się w dobrej wierze i z należytą starannością oraz z własnej inicjatywy Usługodawcy lub na otrzymane zgłoszenie w celu wykrycia, identyfikacji i usunięcia Nielegalnych Treści lub innych treści niezgodnych z Regulaminem lub uniemożliwienia do nich dostępu lub podejmowania niezbędnych środków, aby spełnić wymogi prawa Unii Europejskiej i prawa krajowego zgodnego z prawem Unii Europejskiej, w tym wymogi określone w Akcie o usługach cyfrowych, bądź też wymogi zawarte w Regulaminie.

11.4.3.    Proces moderowania może odbywać się ręcznie przez człowieka lub opierać się na zautomatyzowanych lub częściowo zautomatyzowanych narzędziach ułatwiających Usługodawcy identyfikację Nielegalnych Treści lub innych treści niezgodnych z Regulaminem. Po zidentyfikowaniu takich treści Usługodawca podejmuje decyzję co do ewentualnego usunięcia lub uniemożliwienia dostępu do treści lub w inny sposób ogranicza ich widoczność lub podejmuje inne działania, które uzna za konieczne (np. kontaktuje się z Usługobiorcą celem wyjaśnienia zastrzeżeń i zmiany treści). Usługodawca w sposób jasny i łatwo zrozumiały poinformuje Usługobiorcę, który dostarczył treści (w razie posiadania jego danych kontaktowych) o swojej decyzji, powodach jej podjęcia oraz dostępnych możliwościach odwołania się od tej decyzji.

11.4.4.    Usługodawca realizując swoje prawa i obowiązki z Aktu o Usługach Cyfrowych zobowiązany jest działać z należytą starannością, w sposób obiektywny i proporcjonalny oraz z należytym uwzględnieniem praw i prawnie uzasadnionych interesów wszystkich zaangażowanych stron, w tym odbiorców usługi, w szczególności z uwzględnieniem praw zapisanych w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej, takich jak wolność wypowiedzi, wolność i pluralizm mediów i inne prawa podstawowe i wolności.

11.5.          Wszelkie uwagi, skargi, reklamacje, odwołania lub zastrzeżenia dotyczące decyzji lub innych działań lub brak działań podjętych przez Usługodawcę na podstawie otrzymanego zgłoszenia lub decyzji Usługodawcy podjętej zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu mogą być zgłaszane w trybie analogicznym do procedury reklamacyjnej wskazanej w punkcie 6. Regulaminu. Korzystanie z tej procedury jest bezpłatne i umożliwia składanie skarg w sposób elektroniczny na podany adres poczty elektronicznej. Skorzystanie z procedury zgłaszania i rozpatrywania skarg pozostaje bez uszczerbku dla prawa danej osoby lub podmiotu do wszczęcia postępowania przed sądem oraz nie narusza jego innych praw.

11.6.          Usługodawca rozpatruje wszelkie uwagi, skargi, reklamacje, odwołania lub zastrzeżenia dotyczące decyzji lub innych działań lub brak działań podjętych przez Usługodawcę na podstawie otrzymanego zgłoszenia lub podjętej decyzji w sposób terminowy, niedyskryminujący, obiektywny i niearbitralny. Jeżeli skarga lub inne zgłoszenie zawiera wystarczające powody, aby Usługodawca uznał, że jego decyzja o niepodejmowania działań w odpowiedzi na zgłoszenie jest nieuzasadniona lub że informacje, których dotyczy skarga, nie są nielegalne i niezgodne z Regulaminem, lub zawiera informacje wskazujące, że działanie skarżącego nie uzasadnia podjętego środka, Usługodawca bez zbędnej zwłoki uchyla lub zmienia swoją decyzję co do ewentualnego usunięcia lub uniemożliwienia dostępu do treści lub w inny sposób ograniczenia ich widoczności lub podejmuje inne działania, które uzna za konieczne.

11.7.          Usługobiorcy, osoby lub podmioty, które dokonały zgłoszenia Nielegalnych Treści, do których skierowane są decyzje Usługodawcy dotyczące Nielegalnych Treści lub treści niezgodnych z Regulaminem, mają prawo wyboru dowolnego organu pozasądowego rozstrzygania sporów certyfikowanego przez koordynatora ds. usług cyfrowych państwa członkowskiego w celu rozstrzygnięcia sporów dotyczących tych decyzji, w tym w odniesieniu do skarg, które nie zostały rozstrzygnięte w ramach wewnętrznego systemu rozpatrywania skarg Usługodawcy.

12.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

12.1.    Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.

12.2.    Zmiana Regulaminu:

12.2.1.    Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów lub terminów płatności lub dostaw, podlegania obowiązkowi prawnemu lub regulacyjnemu; zmiany zakresu lub formy świadczonych Usług Elektronicznych; dodania nowych Usług Elektronicznych; konieczności przeciwdziałania nieprzewidzianemu i bezpośredniemu zagrożeniu związanemu z ochroną Sklepu Internetowego, w tym Usług Elektronicznych i Usługobiorców/Klientów przed oszustwami, złośliwym oprogramowaniem, spamem, naruszeniem danych lub innymi zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

12.2.2.    Powiadomienie o proponowanych zmianach wysyłane jest z wyprzedzeniem co najmniej 15 dni przed dniem wejścia w życie tych zmian, z zastrzeżeniem zmiana może być wprowadzona bez zachowania 15-dniowego okresu powiadomienia w przypadku, gdy Usługodawca: (1) podlega obowiązkowi prawnemu lub regulacyjnemu, na podstawie którego zobowiązany jest do zmiany Regulaminu w sposób, który uniemożliwia mu dotrzymanie 15-dniowego okresu powiadomienia; lub (2) musi w drodze wyjątku zmienić swój Regulamin, aby przeciwdziałać nieprzewidzianemu i bezpośredniemu zagrożeniu związanemu z ochroną Sklepu Internetowego, w tym Usług Elektronicznych i Usługobiorców/Klientów przed oszustwami, złośliwym oprogramowaniem, spamem, naruszeniem danych lub innymi zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa. W dwóch ostatnich przypadkach, o których mowa w zdaniu poprzednim, wprowadzenie zmian następuje ze skutkiem natychmiastowym, chyba że możliwe lub konieczne jest zastosowanie dłuższego terminu wprowadzenia zmian, o czym każdorazowo powiadamia Usługodawca.

12.2.3.    W przypadku umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) Usługobiorca ma prawo rozwiązać umowę z Usługodawcą przed upływem okresu powiadomienia o proponowanych zmianach. Rozwiązanie takie staje się skuteczne w terminie 15 dni od dnia otrzymania powiadomienia. W przypadku zawarcia umowy o charakterze ciągłym, zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli został prawidłowo powiadomiony o zmianach, zgodnie z okresem powiadomienia przed ich wprowadzeniem i nie rozwiązał w tym okresie umowy. Dodatkowo w dowolnym momencie po otrzymaniu powiadomienia o zmianach, Usługobiorca może zaakceptować wprowadzane zmiany i tym samym zrezygnować z dalszego trwania okresu powiadomienia. W przypadku zawarcia umowy o innym charakterze niż umowy ciągłe, zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorcy przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

12.2.4.    W wypadku, gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych konsument ma prawo odstąpienia od umowy.

12.3.    W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o Prawach Konsumenta; oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

13.  WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA)


Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

    Adresat:

MAGFACTORY MAGDALENA LUBASZKA-RDEST
Osiecka 3c lokal M1, 32-300 Olkusz
magfactory.eu
sklep@magfactory.eu

    Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów(*) umowy dostawy następujących towarów(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących towarów(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

 

    Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

    Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

    Adres konsumenta(-ów)

    Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

    Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

Załączniki do Regulaminu:

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KART UPOMINKOWYCH
w sklepie internetowym magfactory.eu

 

1.    POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.      Niniejszy Regulamin dotyczy warunków korzystania z Kart Upominkowych w Sklepie Internetowym dostępnym pod adresem internetowym: www.magfactory.eu. Karta Upominkowa nie jest samodzielnym towarem ani usługą, lecz jedynie dokumentem uprawniającym okaziciela do zakupu Produktu na warunkach na niej podanych. Do zakupu Kart Upominkowych stosuje się odpowiednio postanowienia regulaminu Sklepu Internetowego dotyczące sprzedaży Produktów.

1.2.      Wystawcą Karty Upominkowej jest Magdalena Lubaszka-Rdest prowadząca działalność gospodarczą pod firmą MAGFACTORY MAGDALENA LUBASZKA-RDEST wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności: ul. Sikorka 25B, 32-300 Olkusz i adres do doręczeń: ul. Osiecka 3c lokal M1, 32-300 Olkusz, NIP 6372069480, REGON 120513672, adres poczty elektronicznej: sklep@magfactory.eu, numer telefonu: (+48) 502 931 010.

1.3.      Wszelkie pojęcia występujące w niniejszym Regulaminie i rozpoczynające się dużą literą, które nie zostały zdefiniowane poniżej, należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w regulaminie Sklepu Internetowego.

1.4.      Definicje:

1.4.1.   KARTA UPOMINKOWA – bon towarowy o oznaczonej na nim wartości, uprawniający Klienta do bezgotówkowego zakupu Produktów dostępnych w Sklepie Internetowym zgodnie z niniejszym Regulaminem, w oznaczonym na nim terminie oraz do wartości nominalnej na nim zapisanej. Karta Upominkowa poświadcza przysługujące Posiadaczowi uprawnienie do dokonania za jej pomocą płatności tytułem Umowy Sprzedaży za nabywane Produkty w Sklepie Internetowym.

1.4.2.   KLIENT, POSIADACZ – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która wchodzi w posiadanie Karty Upominkowej i zawiera lub zamierza zawrzeć przy jej użyciu Umowę Sprzedaży.

1.4.3.   PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma, które może zostać zakupiona przez Klienta przy użyciu Karty Upominkowej.

1.4.4.   REGULAMIN – niniejszy regulamin korzystania z Kart Upominkowych.

1.4.5.   SPRZEDAWCA, WYSTAWCA – Magdalena Lubaszka-Rdest prowadząca działalność gospodarczą pod firmą MAGFACTORY MAGDALENA LUBASZKA-RDEST wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności: ul. Sikorka 25B, 32-300 Olkusz i adres do doręczeń: ul. Osiecka 3c lokal M1, 32-300 Olkusz, NIP 6372069480, REGON 120513672, adres poczty elektronicznej: sklep@magfactory.eu, numer telefonu: (+48) 502 931 010.

1.4.6.   UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu, która może zostać zawarta między Klientem a Sprzedawcą przy użyciu Karty Upominkowej w Sklepie Internetowym.

2.    WARUNKI KORZYSTANIA Z KART UPOMINKOWYCH

2.1.      Karta Upominkowa jest wystawiana na okaziciela i może być wykorzystana przez jej Posiadacza wyłącznie podczas zakupu Produktów w Sklepie Internetowym należącym do Wystawcy. Karta Upominkowa zastępuje środki pieniężne o wartości nominalnej na niej zapisanej i umożliwia dokonanie płatności tytułem Umowy Sprzedaży, z wyłączeniem kosztów dostawy Produktu.

2.2.      Karty Podarunkowe mogą być wystawiane w postaci elektronicznej lub w postaci papierowej, w zależności od informacji podanej obok Karty Upominkowej na stronie Sklepu Internetowego.

2.2.1.   Karta Upominkowa w postaci elektronicznej dostarczana jest za pośrednictwem wiadomości przesyłanej na adres e-mail Klienta podany przy zakupie Karty Upominkowej w Sklepie Internetowym.

2.2.2.   Karta Upominkowa w postaci papierowej dostarczana jest za pomocą standardowych metod dostawy dostępnych w Sklepie Internetowym na adres podany przez Klienta w Zamówieniu. Koszt dostawy Karty Upominkowej pokrywa Klient, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.

2.3.      Karta Upominkowa posiada unikatowy kod identyfikacyjny rejestrowany w systemie Sprzedawcy.

2.4.      W celu skorzystania z Karty Upominkowej, należy w trakcie składania Zamówienia, w odpowiedniej rubryce Formularza Zamówienia, wpisać unikatowy kod identyfikacyjny podany na Karcie Upominkowej oraz zatwierdzić go, klikając pole akcji dostępne przy tym polu. Po zatwierdzeniu kodu, wartość zakupów w koszyku zostanie automatycznie pomniejszona o środki dostępne na Karcie Upominkowej.

2.5.      Każda Karta Upominkowa posiada swój okres ważności liczony od daty jej wystawienia (tj. daty zakupu Karty Upominkowej przez Klienta), przed upływem którego powinna zostać zrealizowana w Sklepie Internetowym. Data ważności wskazana jest w chwili zakupu Karty Upominkowej oraz nadto w treści Karty Upominkowej. Po upływie terminu ważności, Posiadacz nie ma możliwości dalszego dokonywania płatności z wykorzystaniem Karty Upominkowej.

2.6.      Karta Upominkowa może opiewać na różne wartości, w zależności od wyboru Klienta. Szczegółowe informacje o dostępnych nominałach Kart Upominkowych podane są na stronach Sklepu Internetowego.

2.7.      Posiadacz Karty Upominkowej jest uprawniony do jednorazowego użycia Karty Upominkowej w Sklepie Internetowym na zakup jednego lub wielu Produktów, nie więcej jednak niż do wartości nominalnej zapisanej na Karcie Upominkowej i nie później niż przed upływem jej terminu ważności.

2.8.      Karta Upominkowa powinna zostać zrealizowana w całości za jednym razem – niewykorzystane środki na Karcie Upominkowej nie podlegają wypłacie w gotówce. Zastrzeżenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie ma na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw ustawowych Posiadacza będącego konsumentem (a od dnia 1 stycznia 2021 r. i do umów zawartych od tego dnia – również Posiadacza będącego osobą fizyczną, o której mowa w art. 385[5] Kodeksu Cywilnego).

2.9.      Posiadacz ma również prawo zrealizować Kartę Upominkową w przypadku Umowy Sprzedaży, której wartość przekracza jej wartość nominalną, z zastrzeżeniem, że w takim wypadku Klient obowiązany jest uiścić pozostałą część ceny korzystając z innych dostępnych sposobów płatności.

2.10.    Karta Upominkowa nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny (w całości lub w części) ani na żadną inną formę rekompensaty. Wartość Karty Upominkowej nie podlega oprocentowaniu ani waloryzacji.

2.11.    Karty Upominkowej nie można wykorzystać do zakupu innej Karty Upominkowej.

2.12.    W przypadku dokonania przez Posiadacza zwrotu Produktu zakupionego z wykorzystaniem Karty Upominkowej (np. w ramach odstąpienia od umowy przez konsumenta), Wystawca dokonuje zwrotu uiszczonej ceny na Kartę Upominkową. W przypadku gdy Zamówienie opłacone było także częściowo przy pomocy innego sposobu płatności, nadwyżka ceny zwracana jest przez Wystawcę zgodnie z wybranym przez Posiadacza sposobem płatności lub też w inny uzgodniony z Klientem sposób.

2.13.    Żadne postanowienie niniejszego punktu 2. Regulaminu nie ma na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw ustawowych Klienta lub Posiadacza będącego konsumentem (a od dnia 1 stycznia 2021 r. i do umów zawartych od tego dnia – również Klienta lub Posiadacza będącego osobą fizyczną, o której mowa w art. 385[5] Kodeksu Cywilnego), przyznanych przez bezwzględnie wiążące przepisy prawa, szczególnie w zakresie odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

3.    POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

3.1.      Reklamacje związane z korzystaniem z Karty Upominkowej oraz realizacją niniejszego Regulaminu Klient może składać na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@magfactory.eu albo pisemnie na adres: ul. Osiecka 3c lokal M1, 32-300 Olkusz. Reklamacje dotyczące zakupionych Produktów Klient może składać zgodnie z zasadami zawartymi w regulaminie Sklepu Internetowego, który jest dostępny na jego stronach.

3.2.      Zaleca się podanie w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości, oczekiwań Klienta / Posiadacza co do sposobu wykonania reklamacji oraz danych kontaktowych zgłaszającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Wystawcę.

3.3.      Ustosunkowanie się do reklamacji przez Wystawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

4.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE

4.1.      Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

4.2.      Wystawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn, takich jak: zmiana przepisów prawa; zmiana działania, formy wystawienia, nominałów lub terminów ważności Kart Upominkowych; konieczność dostosowania niniejszego Regulaminu do zmian wynikających ze zmiany regulaminu Sklepu Internetowego – z zastrzeżeniem, że żadne zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na prawa nabyte Klienta / Posiadacza przed jego zmianą, w tym w szczególności na wydane i zrealizowane już Karty Podarunkowe.Moje ulubione produkty.

Nie posiadasz jeszcze żadnych ulubionych produktów

favorite_border 0