i odpadach opakowaniowych

Zgodnie z art. 42 ustawy o gospodarce opakowaniami oraz odpadami opakowaniowymi (Dz.U. z 2013 r. poz. 888 t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 150 ze zm.), sprzedawca niniejszym informuje o stosowanych
w sklepie internetowym – jednostce handlu detalicznego oraz sprzedaży wysyłkowej – opakowaniach dla sprzedawanych towarów oraz sposobach prawidłowego postępowania z odpadami opakowaniowymi z nich powstającymi.

  1. Dostępne systemy zwrotu, zbierania i odzysku, w tym recyklingu, odpadów opakowaniowych

Sprzedawca nie prowadzi zbiórki opakowań pochodzących z dostarczanych klientom produktów ani odpadów opakowaniowych powstałych z tych opakowań.

Odpady opakowaniowe możesz przekazać swojej gminie (miastu) zgodnie z obowiązującym w tej jednostce regulaminem utrzymania czystości i porządku. Odpady opakowaniowe mogą być odbierane bezpośrednio z gospodarstw domowych lub w punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Gmina organizuje selektywny system zbierania odpadów w workach lub pojemnikach na odpady komunalne w celu ich recyklingu lub utylizacji. Szczegółowe informacje na temat powyższego systemu znajdują się w regulaminie utrzymania czystości i porządku obowiązującym
w Twojej gminie.

Sprzedawca załącza poniżej regulamin utrzymania czystości i porządku obowiązujący na terenie miasta i gminy Olkusz właściwej dla miejsca prowadzenia jego działalności gospodarczej. Regulamin utrzymania czystości i porządku uchwalany jest odrębnie dla każdej gminy (miasta), zatem pamiętaj zawsze o zapoznaniu się z regulaminem właściwym dla Twojego miejsca pobytu.

Inne sposoby zwrotu niektórych opakowań:

  • sprzedawcy prowadzący jednostkę handlu detalicznego o powierzchni handlowej powyżej 2000 m2 są obowiązani prowadzić na własny koszt selektywne zbieranie odpadów opakowaniowych po produktach w opakowaniach, które znajdują się w ofercie handlowej tej jednostki, według rodzajów opakowań, z których powstały odpady;

  • przedsiębiorcy sprzedający środki ochrony roślin zakwalifikowane jako niebezpieczne mają obowiązek przyjmowania od użytkowników odpadów opakowaniowych po tych środkach;

  • przedsiębiorcy mający w ofercie produkty w opakowaniach wielokrotnego użytku są obowiązani do przyjmowania zwracanych opakowań wielokrotnego użytku po produktach w opakowaniach, jakie są w ich ofercie handlowej.

  1. Właściwe postępowanie z odpadami opakowaniowymi

Odpady opakowaniowe powinny być zbierane selektywnie. Zbierając odpady opakowaniowe, umieszczaj osobno papier, karton, metale (aluminium, stal), drewno, szkło, tworzywa sztuczne, materiały naturalne (bawełna, juta), opakowania wielomateriałowe. Nie umieszczaj zużytych opakowań po produktach otrzymanych z naszego sklepu internetowego w pojemnikach nieprzewidzianych do gromadzenia tego rodzaju odpadów.

Opakowania po środkach niebezpiecznych (np. po środkach ochrony roślin) powinny być zwracane wyłącznie do punktu handlowego, w którym zostały zakupione.

Szczegółowe informacje na temat postępowania z odpadami opakowaniowymi znajdują się
w regulaminie utrzymania czystości i porządku obowiązującym w Twojej gminie lub mieście.

  1. Oznaczenia stosowane na opakowaniach

Opakowania, w których dostarczane są produkty sprzedawane w sklepie internetowym, obejmują wyroby bezzwrotne wykonane z papieru, tektury oraz tworzyw sztucznych. Część z tych opakowań nie zawiera żadnych szczególnych oznaczeń.

Sprzedawca wskazuje poniżej na najczęstsze oznaczenia, które mogą występować na opakowaniach dostarczanych przez niego produktów. Oznaczenia te wskazują przede wszystkim na rodzaj materiałów, z jakich są wykonane opakowania.

Wszystkie możliwe oznaczenia wraz z ich wyjaśnieniem określone są w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 3 września 2014 r. w sprawie wzorów oznakowania opakowań (Dz. U. z 2014 r. poz. 1298) – załączonym poniżej.

Załączniki do pobrania:

  1. Uchwała nr XXII/268/2020 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Olkusz.

  2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 września 2014 r. w sprawie wzorów oznakowania opakowań (Dz. U. z 2014 r. poz. 1298).

Moje ulubione produkty.

Nie posiadasz jeszcze żadnych ulubionych produktów

favorite_border 0